Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

V záujme ochrany osobných údajov a rešpektovania vášho súkromia sme sa rozhodli informovať vás ako dotknutú osobu o spracúvaní osobných údajov. V nasledujúcom dokumente nájdete informácie o predmete spracúvania osobných údajov, ako aj o právnom základe ich spracúvania, oboznámime vás s účelom ich spracúvania, ako aj ich odovzdávaním resp. zasielaním iným subjektom, a taktiež aké sú vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

Spoločnosť SUPERIOR, s.r.o. so sídlom Miklušovce 131, 082 44 Miklušovce, IČO: 44388497 (ďalej iba „SUPERIOR“) je ako prevádzkovateľ zodpovedný za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej iba Nariadenie), ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba Zákon). Naše pravidlá ochrany osobných údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré sú predmetom spracúvania

Pokiaľ dochádza z vašej strany k využívaniu našich služieb alebo navštevujete našu webovú stránku dochádza z našej strany k zaznamenávaniu rôznych typov údajov.

Rozsah spracúvania osobných údajov je daný príslušnými právnymi predpismi, môže vyplývať priamo alebo nepriamo z uzavretej zmluvy alebo je obsiahnutý v súhlase so spracovaním osobných údajov. Spoločnosť SUPERIOR, s.r.o. ako Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na splnenie účelu. Pôjde najmä o údaje týkajúce sa totožnosti dotknutej osoby a kontaktných údajov.

Osobné údaje, ktoré o vás spracovávame:

– identifikačné údaje – predstavujú informácie týkajúce sa dotknutej osoby, ktorá zabezpečí jej jednoznačnú identifikáciu, teda meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo; pokiaľ ste podnikateľ tak aj IČO, DIČ, e-mailová adresa.

– kontaktné údaje – sú osobné údaje umožňujúce zabezpečenie kontaktu s vami ako dotknutou osobou, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa na doručenie, fakturačná adresa.

Dôvod spracúvania osobných údajov a oprávnenie k spracúvaniu osobných údajov

V rámci spracúvania osobných údajov dochádza zo strany Prevádzkovateľa k spracúvaniu rôznorodých osobných údajov dotknutých osôb. Oprávnenie týkajúce sa spracúvania osobných údajov odôvodňuje príprava či plnenie zmluvy s vami, rešpektovanie právnych povinností, naše oprávnené záujmy alebo váš súhlas.

Pokiaľ sú osobné údaje spracúvané v súvislosti s plnením zmluvných povinností prevádzkovateľa, oprávneným záujmom prevádzkovateľa alebo podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, účel spracúvania súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami:

a) evidencia a archivovanie;

  1. b) riešenie prípadných reklamácií;
  2. c) spracúvanie osobných údajov v záujme plnenia si zmluvných povinností

Kto spracúva vaše osobné údaje, komu ich odovzdávame?

Ako správca spracúvame vaše osobné údaje pre vlastné potreby. V niektorých odôvodnených prípadoch môže zo strany spoločnosi SUPERIOR, s.r.o. dôjsť k odovzdaniu osobných údajov získaných od dotknutej osoby ďalším (tretím) stranám, ktoré dané údaje spracúvajú ako sprostredkovatelia. Sprostredkovatelia sú však v rámci  spracúvania týchto údajov viazaní našimi pokynmi alebo zákonnými predpismi.

Spoločnosť SUPERIOR, s.r.o., je oprávnený ako správca stanoviť presne vymedzený účel v závislosti od ktorého dochádza k predmetnému spracúvaniu a zhromažďovaniu osobných údajov vrátane určenia prostriedkov takéhoto spracovávania.

Aký je právny základ spracúvania vašich osobných údajov?

Právnym základom v rámci spracúvania osobných údajov predstavuje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, uzatvorenie, správa a plnenie zmluvných povinností, oprávnený záujem, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa a súhlas dotknutej osoby .

Pokiaľ zo strany dotknutej osoby dôjde k odmietnutiu poskytnutia potrebných osobných údajov vyžadovaných len v dôsledku plnenia si zmluvných povinnosti prevádzkovateľa,  prevádzkovateľ SUPERIOR, s.r.o. nie je povinný poskytovať žiadne ďalšie služby.

Ako chránime vaše osobné údaje?

V záujme zabezpečenia ochrany práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zdôrazňujeme, že všetky získavané osobné údaje sú spracúvané s dôrazom na prioritu ich zabezpečenia. Zdôrazňujeme, že všetky osobné údaje, ktoré sú zo strany našej spoločnosti získavané od dotknutých osôb získavame, sú zároveň spracúvané s vysokou úrovňou organizačného a technologického zabezpečenia.

Súlad spracúvania osobných údajov s Nariadením GDPR, ako aj ostatnými právnymi predpismi Únie, Zákonom o ochrane osobných údajov a s pravidlami Prevádzkovateľa monitorujú príslušné osoby poverené zo strany Prevádzkovateľa.

 

Aká je doba spracovávania a uchovávania vašich osobných údajov?

Dobu spracovávania osobných údajov odôvodňujú príslušné právne predpisy, ktoré umožňujú Prevádzkovateľovi, spoločnosti SUPERIOR, s.r.o. spracúvať vaše osobné údaje získané bez vášho súhlasu (ako dotknutej osoby).

Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov na základe vopred udeleného súhlasu z vašej strany, spracúvanie osobných údajov je presne vymedzené ustanovenou dobou, na ktorú bol súhlas udelený. Uchovávanie osobných údajov sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Doba spracovania osobných údajov dotknutej osoby u prevádzkovateľa SUPERIOR s.r.o. závisí od účelu, na ktorý boli získané a či dotknutá osoba udelila prevádzkovateľovi súhlas na ich spracovanie, alebo sú spracúvané na základe iného právneho účelu. Súhlas je udelený prevádzkovateľovi SUPERIOR, s.r.o. na obdobie trvania zmluvného vzťahu.

V záujme zabezpečenia uchovávania osobných údajov len na nevyhnutnú dobu, Prevádzkovateľ stanoví lehoty, po ktorých uplynutí budú osobné údaje vymazané. Po uplynutí nevyhnutnej lehoty je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby len na osobitné účely, ako napríklad archivácia alebo štatistika.

Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Osobné údaje, ktoré sú predmetom spracúvania z našej strany získavame buď priamo od vás ako dotknutej osoby, alebo v prípade, že nie sú osobné údaje získané priamo od vás, zdrojom týchto osobných údajov sú najčastejšie rôzne verejne dostupné zdroje, registre a evidencie (napr. z obchodného registra).

Zasielanie údajov mimo EÚ?

Vaše osobné údaje spoločnosť SUPERIOR, s.r.o., ako prevádzkovateľ neprenáša do žiadnych krajín mimo EÚ.

Aké máte práva pri spracúvaní vašich osobných údajov?

Pri spracúvaní osobných údajov je dôležité podotknúť že rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracúvaní vašich osobných údajov, máte tiež vy, vo vzťahu k svojim osobným údajom ako dotknutá osoba, viacero práv. Pri spracúvaní vašich osobných údajov si tak môžete uplatniť nasledujúce práva: právo na prístup a informácie, právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, právo na prenos, právo na odvolanie súhlasu na spracovanie osobných údajov, právo na vznesenie námietky a právo na podanie sťažnosti.

Právo na prístup a informácie

V zmysle tohto oprávnenia majú naši zákazníci právo od nás kedykoľvek požadovať informácie týkajúce sa osobných údajoch, ktoré sú spracúvané v našej spoločnosti. V tejto súvislosti má dotknutá osoba právo získať kópiu spracúvaných osobných údajov a ďalšie informácie vyplývajúce z článku 15 Nariadenia GDPR, ako sú: účel spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, doba uchovávania osobných údajov atď.

Právo na opravu údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie údajov a právo na obmedzenie spracúvania

Zákazník spoločnosti SUPERIOR, s.r.o. má právo požadovať výmaz svojich osobných údajov spracúvaných našou spoločnosťou. Vymazanie údajov sa môže uskutočniť  na základe žiadosti doručenej do sídla spoločnosti, alebo elektronickou formou zaslaním žiadosti prostredníctvom e-mailovej adresy. Po doručení žiadosti budú Vaše údaje vymazané  spravidla bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca po uplatnení tohto práva. Ak výmaz odporuje zákonným, zmluvným alebo daňovým resp. obchodno-právnym povinnostiam o archivácii údajov alebo iným zákonom upraveným dôvodom, namiesto vymazania sa môže uskutočniť iba ich „uzamknutie“.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má oprávnenie dosiahnuť, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v článku 18 Nariadenia GDPR.

9.4  Právo na prenos údajov

Osobné údaje, ktoré o vás spracúva spoločnosť SUPERIOR, s.r.o., na základe vašej žiadosti vydáme alebo prenesieme, na základe uplatnenia vášho práva na prenos, vám alebo inej osobe., a to v štruktúrovanom, bežne používanom a čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné.

9.5  Právo na odvolanie súhlasu (ak je súhlas právnym základom spracúvania)

Súhlas so spracovaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti a v zmysle Legislatívy o ochrane osobných údajov vyžaduje súhlas dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov, ktorý je jasným prejavom vôle a je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

Každý súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste poskytli spoločnosti SUPERIOR, s.r.o., máte právo kedykoľvek bez udania dôvodu odvolať a to s okamžitou účinnosťou buď zaslaním e-mailu na adresu burda@superior.sk alebo písomnou formou na adresu SUPERIOR, s.r.o., Miklušovce 131, 082 44 Miklušovce.

9.6  Právo namietať spracovanie údajov

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať nami spracovávané osobné údaje týkajúce sa vašej osoby, a to z dôvodov spočívajúcich v konkrétnej situácii, vrátane prípadného profilovania.

9.8  Právo podať sťažnosť

Právo podať sťažnosť má dotknutá osoba najmä v prípade, pokiaľ sa domnieva, že v rámci jej osobných údajov dochádza alebo došlo k ich neoprávnenému spracúvaniu alebo pokiaľ má dotknutá osoba podozrenie, že spoločnosť SUPERIOR, s.r.o. spracúva osobné údaje nezákonne, je oprávnená podať sťažnosť dozornému orgánu. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov SR, sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 /2/ 3231 3214, web: www.dataprotection.gov.sk, e‐mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.